BETINGELSER FOR AT BENYTTE
SCANTRUCK AUKTION

  

 

 

1. Indledning.
Når du vælger at benytte Scantruck A/S Auktion accepterer du samtidigt at dette er en aftale mellem dig (bruger) og Scantruck A/S ("os", "vi").
Aftalen beskriver dine og vore rettigheder og pligter i forbindelse med benyttelse af og evt. relaterede produkter og tjenester, som vi tilbyder.

Følgende aftale indeholder vilkår for at benytte specifikke tjenester på vort website.

2. Kontoberettiget.
For at kunne bruge Scantruck A/S Auktion, skal du oprette en konto (firmakonto). Man kan kun have en firmakonto, men der kan godt oprettes flere brugere fra samme virksomhed. Scantruck A/S Auktion er kun tilgængelig for virksomheder, som kan indgå juridisk bindende aftaler. Der er intet salg til private og gyldigt CVR - eller tilsvarende registreret virksomhedsnummer fra et andet land - er påkrævet. Scantruck A/S Auktion er ikke tilgængelige for brugere under 18 år. Vi forbeholder os ret til at afslå at tilbyde vore tjenester, ændre dine forudsætninger for brug af Scantruck A/S Auktion og / eller afvise at tilbyde tjenester når som helst ved at give besked pr. e-mail. Sådanne ændringsmeddelelser har øjeblikkelig virkning.

3. Det juridiske forhold mellem dig og Scantruck A/S Auktion.
Scantruck A/S har den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os.
Scantruck A/S Auktion er et online-auktionssite som en del af vores website. Her udbydes varer til salg, som tilhører Scantruck A/S. Dette beskrives i det følgende.

3.1 Købt som beset.
Varer, som sælges eller annonceres gennem Scantruck A/S Auktion sælges uden garanti. For så vidt angår varer solgt på Scantruck A/S Auktion er varerne købt som beset medmindre vi har anført andet.

3.2 Ingen garanti for tjenester.
Scantruck A/S Auktion kan ikke holdes ansvarlig i forsinkelser eller udfald i Scantruck A/S Auktion under denne aftale for så vidt, at disse skyldes forhold uden for vor kontrol; uanset at vi vil gøre brug af alle til rådighed værende midler for at opfylde vore forpligtelser ifølge aftalen. Du anerkender at din adgang til vort website undertiden kan afbrydes. Det kan skyldes mange forskellige forhold herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester.

3.3 Ansvarsbegrænsning.
Vi er kun ansvarlige for tab eller skade, som direkte kan henføres til vore egne handlinger eller mangel på samme eller brud på de pligter, vi har ifølge brugeraftalen og vore forpligtelser i så henseende er begrænset som anføres i den resterende del af punkt 3.3. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skade, som du måtte blive påført som et resultat af dit brug af en anden tjeneste end Scantruck A/S Auktion. Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for nogen direkte eller indirekte tab af dækningsbidrag eller goodwill eller for indirekte tab eller følgevirkninger af tab eller skader. Det er endvidere aftalt, at køber i tilfælde af forsinkelse ikke kan påberåbe sig nogen form for erstatningskrav, hverken vedrørende direkte eller indirekte tab. Ethvert andet krav på erstatning, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder og alle øvrige krav af hvad nævnes kan, f.eks. arbejdskonflikt af enhver art og i øvrigt, erstattes ikke.
Denne ansvarsfraskrivelse gælder tilsvarende ved kundens påberåbelse af mangler.

Scantruck A/S Auktion er således alene ansvarlig for mangler i det omfang disse kan karakteriseres som vanhjemmel. I tilfælde af vanhjemmel kan kundens erstatning ikke overstige det beløb, kunden har betalt for den af Scantruck A/S Auktion’s foretagede leverance. Evt. erstatning dækker kun varens værdi eller dele heraf, men ikke arbejdsløn, udgifter eller skader, som eventuelle fejl eller mangler måtte have påført køber.

3.4 Skadesløsholdelse.
Du accepterer at holde os, vore afdelinger, medarbejdere og ledelse skadesløse for alle former for reklamationer eller retslige krav fremsat af eller som følge af en tredjeparts krav i forbindelse med dit brud på denne aftale eller de dokumenter, aftalen omfatter eller som følge af dit brud på en lov eller krænkelse af tredjemand i forbindelse med dit brug af Scantruck A/S Auktion.

4. Salærer m.v.
Salgsprisen på Scantruck A/S Auktion er inkl. salær. Der opkræves ikke salær i forbindelse med køb på Scantruck A/S Auktion

5. Afgørelse af konflikter.
Som køber accepterer du at samarbejde aktivt med os for at løse eventuelle konflikter. Hvis et krav opstår (som følge af en konflikt eller anden årsag) accepterer du at videregive alle nødvendige dokumentationer og oplysninger, som kan bidrage til at løse konflikten.

Du bedes rapportere alle former for svigagtige transaktioner, fejl eller konflikter.

Vi søger ikke at holde dig ansvarlig for uautoriseret (herunder bedragerisk) brug af din konto af en anden person for så vidt at vi kan overbevises om, at du ikke har handlet bevidst således at en tredjemand har fået adgang til dit brugernavn og adgangskode. Bemærk dog, at dit brugernavn og adgangskode er strengt personligt uanset om du måtte handle på vegne af en virksomhed. Din adgangskode skal derfor gemmes et sikkert sted, hvor det er beskyttet mod misbrug.

6. Betaling af saldodifferencer.
Behov for betaling af saldodifferencer kan også opstå som følge af valutakursændringer. Det kan ske hvis den valuta, som transaktionen gennemføres i er forskellig fra den kurs, som vi fakturerer i.

Scantruck A/S kan justere kurserne efter behov. Den gældende kurs er kursen på faktureringsdagen plus et tillæg.

Auktionen afholdes i EUR, men er auktionsvinder indehaver af et dansk CVR nummer sker fakturering i danske kroner. Ved omregning til danske kroner sker denne omregning til Nationalbankens middelkurs foregående dag tillagt 0,5%.

7. Dine oplysninger og begrænsede aktiviteter.
7.1 Definition.
'Dine oplysninger' defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vore tjenester. Du er alene ansvarlig for dine oplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil dog ikke videregive oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner.

7.2 Forbudte eller begrænsede handlinger.
Dine oplysninger må ikke være: (a) falske, unøjagtige eller vildledende; (b) være svigagtige; (c) krænke nogen tredjemands kopirettigheder, patentrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle rettigheder; (d) stride mod nogen lov, forordninger eller regulativer (inklusive, men ikke begrænset til forbrugerrettigheder, god markedsføringsskik, konkurrencelov eller virke diskriminerende); (e) være fornærmende eller truende; (f) være vulgære eller indeholde børnepornografi; (g) indeholder programmeringskoder, som kan forstyrre, skade, overtage eller misbruge hverken systemet, data eller personlig information; (h) påføre os forpligtelser eller tab (helt eller delvist) af vor Internet leverandørs tjenester eller tjenester fra andre leverandører. Hvis du bruger eller søger at bruge Scantruck A/S Auktion til andet end køb samt redigering af din konto – herunder hacking, forsøge at ændre eller blokere oplysninger eller påvirke vore tjenesters funktionsduelighed – vil din konto blive lukket og du vil blive holdt erstatningsansvarlig og eventuelt strafferetsansvarlig ifølge gældende ret.

7.3 Lukning af konto eller begrænsning i kontohavers adgang.
Vi beslutter alene hvorvidt en konto eller tjeneste skal lukkes og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på denne aftale, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

7.4 Adgangskoder.
Du må ikke videregive eller afsløre dine adgangskoder til andre. Du må heller ikke bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlig for tab forårsaget af dig inklusive virkninger, som skyldes uberettiget brug af din konto af andre end dig selv. Oplys ikke din adgangskode over telefonen til andre og vælg en adgangskode, som er svær at gætte, og som ikke bruges til andre formål. Hvis andre i organisationen har brug for vore tjenester, så henvis dem til at oprette sin egen brugerkonto.

8. Adgang og forstyrrelser.
Du accepterer at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website medmindre du har fået vor udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du accepterer at du ikke vil foretage dig noget, som unødigt belaster vor server. Du accepterer, at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

9. Fortrolighed og sikkerhed.
Vi anser beskyttelse af brugeres datasikkerhed som meget vigtigt. Vor vigtigste opgave er at beskytte dine oplysninger mod misbrug. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på computere i Danmark, hvor de er beskyttet ved hjælp af både fysiske og tekniske sikkerhedsanordninger. Hvis du ikke kan acceptere at dine brugerdata overføres eller behandles som beskrevet heri, bedes du undlade at benytte Scantruck A/S Auktion. Vi gemmer de data som du oplysr os ved registrering af din konto i henhold til GDPR.

10. Lukning af din konto.
Du kan til enhver til lukke din konto hvis du ønsker det. Du kan dog ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en af Scantruck A/S Auktion’s auktioner. Hvis du lukker din konto har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. Hvis du ikke benytter din konto i en periode på 3 år, vil den blive lukket.

11. Korrektion og Scantruck A/S Auktion's ret til at foretage handlinger mod dig.
Scantruck A/S Auktion forbeholder sig ret til at korrigere unøjagtige eller manglende oplysninger fra dig eller kontakte dig på andre måder end elektronisk. Vi forbeholder os også ret til at advare andre brugere mod dine handlinger, begrænse udbetalinger, begrænse adgangen til en konto og afslå at stille vore tjenester til rådighed for dig hvis du (a) bryder bestemmelserne i brugeraftalen og de deraf afledte aftaler; (b) vi ikke er i stand til at efterprøve din identitet eller de oplysninger, du har afgivet; (c) vi mener at din konto eller aktiviteter indebærer en finansiel eller juridisk risiko for os eller andre brugere.

12. Overdragelse.
Du må ikke overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vort skriftlige samtykke.

13. Opsigelse.
Medmindre det udtrykkeligt er anført anderledes skal alle opsigelser fremsendes pr. brev til Scantruck A/S Auktion eller pr. e-mail til auktion@scantruck.dk (afsendt fra den e-mail adresse, som er angivet i din brugerkonto). Opsigelser fra Scantruck A/S Auktion til dig har øjeblikkelig virkning efter de er afsendt medmindre den afsendende part er klar over at den elektroniske besked ikke er modtaget.

14. Retsvalg og værneting.
Denne brugeraftale og de underliggende tjenester er underlagt dansk ret. I tilfælde af konflikter i relation hertil skal dette afgøres ifølge dansk ret ved en dansk domstol.

14.1 Fortrolighed.
Parterne respekterer kravet om gensidig fortrolighed om forhold, som vedrører eller er afledt af brugeraftalen medmindre andet følger af gældende lov.

15. Cookiepolitik.

Hvad er en cookie?
En cookie er data, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers bruger, når du skal på Internettet. En cookie er en tekstfil, som indeholder regulær tekst eller binær data. Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det primære formål med cookies, er at bruge det til at forbedre brugeroplevelsen på et website. Typiske eksempler:

  • Huske om du er logget ind eller ej
  • Brugerindstillinger på hjemmesiden
  • Statistik over dit besøg på hjemmesiden

Typer af cookies
Der skelnes imellem tre typer af cookies:

Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren
Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics. De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde
Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden

Cookies på Scantruck A/S Auktions hjemmeside
Der bruges cookies på Scantruck A/S Auktions hjemmeside. Deres formål er at forbedre din brugeroplevelse, så hjemmesiden bliver mere behagelig at bruge.
Hvis du vil undgå cookies så kan du blokere alle cookies fra Scantruck A/S Auktion. Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger.
Tilføj www.scantruck.dk på listen over websites du ikke vil have cookies fra. I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt.

16. Ingen fortrydelsesret
Fortrydelsesretten gælder ikke for professionelle handlende (når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed).

 

Betingelser for betaling og afhentning

Betalingsbetingelser:
Maskiner købt på Scantruck A/S Auktion skal betales i henhold til fremsendte faktura senest 7 dage efter auktionens afslutning.

Afhentning af maskiner:
Efter betalingen er modtaget skal maskiner købt på Scantruck A/S Auktion afhentes for købers regning og risiko på adressen: Katkjærvej 5, 7800 Skive, Danmark.
Dette skal ske senest 14 dage efter auktionens afslutning, og kan ske i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 6-14 og fredag kl. 6-10